Квалификация - образование

◘  2005 год. - Висше образование, образователно-квалификационна степен - МАГИСТЪР, специалност - ЕЛЕКТРОННА

И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, професионална квалификация - ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА.

◘  2005 год. - Професионална квалификация - УЧИТЕЛ.

◘  2006 год. - Професионална квалификация - УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА

◘  2016 год. - Придобита ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИУУ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София

◘  2014 год. - Придобита ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИУУ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София

   ◘  2013 год. - Придобита ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИУУ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София

   ◘  2009 год. - Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

СТЕПЕН - ДИПКУ, Тракийски университет, Стара Загора.

   ◘  2011 год. - Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ДИПКУ, Тракийски университет,

Стара Загора.

Сертификати - курсове, семинари

◘  2003 год. - Сетрификат - Word Core Level от Американски университет в България и Microsoft.

◘  2006 год. - Удостоверение за завършено обучение "Английски език с комуникативна насоченост" - ниво А1, от Национален

 педагогически център към МОН.

◘  2007 год. - Сертификат за завършен курс "Подготовка и управление на проекти" от фондация "Европартньори 2007".

◘  2005 год. - Удостоверение за завършено обучение "Visual Studio.NET" от Национален педагогически център към МОН, със

 съдействието на Microsoft България.

◘  2009 го. - Удостоверение за завършен курс на тема "Цифрови изображения".

◘  2009 год. - Удостоверение за завършен курс на тема "Интернет приложения".

◘  2010 год. - Сертификат за идминистратор и успешно внедряване на програмата Microsoft Live@Edu в Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов", Благоевград.

◘  2010 год. - Сертификат за участие в семинар на тема "Превенция на рисковете за деца в Интернет".

◘  2012 год. - Сертификат за участие в практически семинар на тема "Повишаване на мотивацията на педагогическите кадри" - РААБЕ България

◘  2013 год. - Свидетелство за професионална квалификация, Едногодишна специализация "Личностно ориентирано образование" - ДИУУ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София

◘  2014 год. - Сертификат за участие в практически семинар на тема "Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище" - РААБЕ България.

◘  2014 год. - Сертификат за преминато обучение на тема "ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО. РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧИТЕЛСКИ БЛОГ"

◘  2016 год. - Сертификат за преминато обучение на тема "Съвременни методи за онлайн обучение: OneNote бележник на класа".

◘  2016 год. - Сертификат за участие в комисия за оценяване на проекти на ученици, представени на Национално състезание "Технологии, творчество, предприемачество".

◘  2016 год. - Сертификат - Microsoft Office Specialist - Office PowerPoint® 2016 - verify.certiport.com  wBCNq - 22X3

◘  2017 год. - Сертификат - Microsoft Office Specialist - Office Excel® 2016 - verify.certiport.com  6dNY - DwBX

◘  2017 год. - Удостоверение за завършен квалификационен курс: 1. "Диагностика, корективна работа и мотивация за ефективно учене чрез смесени техники за преподаване". МОН № РД-09-2021/13.12.2016, УИН 34355382, 2. "Ефективност, чрез методи за организация на учебно съдържание - как да използваме варианти и ресурси за организация". МОН № РД-09-1977/13.03.2017, УИН 52078652 - Присъдени 2 (два) квалификационни кредита.

◘  2018 год. - Удостоверение за успешно завършено обучение - 16 академични часа на тема "Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365" - присъден 1 (един) квалификационен кредит.

◘  2018 год. - Удостоверение за успешно завършено обучение - 16 академични часа на тема "Организация и управление на учебно съдържание с OneNote" - присъден 1 (един) квалификационен кредит.

◘  2018 год. Сертификат за жури в Национално състезание "Технологии, творчество, предприемачество", 02.06.2018 г., Направление "Проект, реализиран със Scratch".